Informații Publice

Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public:

 • acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Centrului Cultural Județean Arad;
 • structura organizatorica, atributiile institutiei, programul de functionare si programul de audiente;
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea Centrului Cultural Județean Arad;
 • numele si prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public;
 • coordonatele de contact ale institutiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, e-mail si adresa paginii de internet;
 • programele anuale si strategiile proprii, calendarele evenimentelor cultural-artistice;
 • resursele financiare alocate de la bugetul de stat si bilantul contabil;
 • buletine informative, stiri si comunicate de presa;
 • materiale documentare privind Revista Arca și Monitorul Cultural;
 • declaratii de avere;
 • documente privind organizarea activitatii de casare a mijloacelor fixe;
 • documente necesare desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; deciziile interne date de managerul instituției;
 • informatii privind organizarea licitatiilor publice privind fondurile nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 la nivelul Centrului Cultural Județean Arad;
 • documente privind administrarea Taberelor de copii și tineret de la Căsoaia și Moneasa, precum și închirierea acestora;
 • documente privind organizarea târgurilor din fața Consilului Județean Arad;

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate:

 • anunturi de intentie pentru organizarea procedurii de achizitie publica;
 • anunturi / invitatii de participare pentru achizitii publice;
 • anunturi de atribuire pentru achizitii publice;
 • anunțuri de atribuire și rapoarte anuale încheiate în baza Legii nr. 350/2005;
 • planul anual de investitii;
 • programul anual al evenimtelor cultural-artistice;
 • inventarierea anuala a imobilelor aflate in administrarea Centrului Cultural Județean Arad;
 • liste de casare a mijloacelor fixe;
 • tematicile si bibliografiile necesare pentru participarea la concursurile organizate de Centrul Cultural Județean Arad in vederea scoaterii posturilor vacante la concurs;
 • anunturi privind scoaterea posturilor vacante la concurs;
 • conditiile impuse, conform legislatiei in vigoare, de participare la concurs;
 • analize, rapoarte, studii privind activitatea financiar-contabila;
 • raspunsuri la petitii, memorii si alte solicitari pe domeniul de activitate specific;
 • raspunsuri la solicitarile formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • situatii statistice cu privire la rezultatele activitatii desfasurate de Centrul Cultural Județean Arad;
 • documente strategice ale institutiei, elaborate la nivelul compartimentului Financiar Contabilitate;
 • buletine informative, stiri si comunicate de presa privind activitatea institutiei;

Modalități de contestare

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

ART. 32

 • In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

ART. 33

 • Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34

 • In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa
ART. 5 din Legea nr.544/2001 prevede:

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

ART. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de
urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Persoana responsabilă cu furnizarea informațiilor de interes public – conf. prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul CENTRULUI CULTURAL JUDEȚEAN ARAD, este doamna CORINA LIDIA HUȚAN, Inspector de specialitate, cu următoarele date de contact:

Telefon: 0771531448
E-mail: corina_hutan@yahoo.com

Program de funcționare:
Luni, Marti, Miercuri, Joi: 8:00 – 16:00
Vineri: 8:00 – 14:00